Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste omavaheline teadmiste ja kogemuste vahetus. Nõustamise käigus pakutakse üksteisele emotsionaalset, sotsiaalset ja praktilist tuge.

Meie kogemusnõustajad omavad järgmisi isiklikke kogemuslugusid ning on valmis toetama ja nõustama samalaadsete muredega kliente või samalaadset kogemust läbiva inimese lähedasi:
 • ATH laps
 • Asbergeri sündroom
 • enneaegne laps
 • soovahetus
 • toitumishäired - anoreksia, buliimia
 • lahutus
 • lähedase suitsiid
 • lein
 • sõltuvused - ravimid, alkohol, narkootikumid
 • depressioon
 • läbipõlemine
 • suure muutuse tegemine elus

Kogemusnõustamise keskmes on inimesest aru saamine läbi kogemuse, emotsionaalse ja psühholoogilise valu. Kogemusnõustaja võtab inimest sellisena, nagu ta on, toetades teda tervenemisprotsessis ja aidates tal suuremates süsteemides kohaneda.

Kogemusnõustamine põhineb vastastikusel toetusel ja usaldusel, jagatud vastutusel ja ühisel arusaamal, mis on mõlemale kasutoov. Kui inimesed saavad aru, et keegi veel tunneb samasugust valu, toimub kontakti saamine nõustajaga, mis on üks tervenemisprotsessi põhialuseid. Inimene saab olla tema ise, kaasamata sealjuures välist eksperti, kes peaks tema mured lahendama. Seda nimetatakse ka vastastikuseks jõustamiseks.

Teadmine, et ka teised on sarnaseid muresid läbi elanud, annab inimesele tunde, et ta ei ole oma hädas üksi. Suurema osa ajast end üksildasena tundnud inimesed leiavad endas taas jõudu, suudavad jälle suhelda lähedastega ning julgevad luua sõprussuhteid.

Kogemusnõustamise teenuse osutamisega soodustatakse keerulisse elusituatsiooni sattunud inimeste ning nende lähedaste omavahelist suhtlemist, kriisisituatsiooni leevendamist ning aidatakse kaasa samalaadse kogemusega inimeste tugivõrgustike loomisele. Teenust osutatakse nii individuaalselt kui ka grupis, kasutades aktiivse kuulamise ja/või nõustamise meetodeid. Töö aluseks on sageli võrdsete tugiisikute või mentorluse mudel

Kogemusnõustamine on suunatud kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele, kes vajavad:
 • kriisi esmaabi;
 • jõustamist;
 • sotsiaalset tuge;
 • kogemuslikke teadmisi ja informatsiooni, sh kättesaadavas vormis vastavalt sihtgrupi erivajadustele;
 • teadmist ja kogemust, et nad ei ole maailmas oma murega/ omapäraga üksi;
 • võimalust saada lootust ja õppida sarnase kogemusega inimestelt.

Kogemusnõustamisest saab lisaks lugeda  https://www.kogemuskoda.ee/info/

Oleme Töötukassa partnerid kogemusnõustamise teenuse osutamiseks töötutele.