Muusikateraapia rühmatunnid lasteaiaealistele

Muusikateraapia on ATH/autismispektrihäirega lastele sobilik teraapia, mille käigus saab lapsele õpetada rahulikku olekut, suurendada tähelepanu- ja keskendumisvõimet, õpetada piiridest ja reeglitest kinni pidamist ning oma tunnetega kontaktis olemist ja nende maandamist. Lisaks eneseregulatsiooni võime kasvule, arendab pillimäng ka lapse kognitiivseid võimeid, areneb mälu, eneseväljendus- ja sotsiaalsed oskused.
Kõik see toimub lastega üldjuhul läbi pillide mängimise kasutades spetsiaalseid harjutusi. Aga kasutatakse ka muusika kuulamist, laulmist ja ise muusika loomist. Tegemist ei ole tavapärase muusikatunniga vaid kõik harjutused ja ülesanded, mida lapsed teevad, on teadlikult eesmärgistatud ning arendavad lapse nõrgemaid oskusi. Lisa saab lugeda https://ojaveere.ee/teraapiad/muusikateraapia-lastele

Kellele on tunnid suunatud?

Lapsed, kellel on probleeme püsivuse, tähelepanu, keskendumise, sotsiaalsete suhete, enesekindluse ja -väljendusega. Tunnid toimuvad lasteaias kohapeal 3-4 lapsega grupis.  Lapsel ei pea olema vastavat diagnoosi vaid sisuline vajadus. 

Mida tunnid sisaldavad?

Kõigi tundides osalevate lastega toimuvad esmalt individuaalne seanss ning grupid moodustatakse vastavalt laste sobivusele omavaheliseks grupitööks. Ühe tunni pikkuseks on 20-40 minutit, sõltuvalt laste võimekusest.

Tundides tehakse kindla programmi järgi harjutusi arendamaks konkreetsete laste nõrgemaid võimekusi, olgu selleks siis kognitiivsed tegevused, eneseväljendus, rahusolek vms. 

Mis on vanema roll?

Gruppi kuulumiseks peavad lapse vanem(ad)

• olema valmis vajadusel osalema koos lapsega teraapia seansil (nt tagasiside andmiseks, harjutuste õpetamiseks). Tegemist on üksikute kordadega, mitte igakordse kaasas käimisega. Laps osaleb teraapias ilma saatjata;

• olema valmis tegelema enda ärevuse ja pingetega individuaalses teraapias, kui selline vajadus lapse teraapiaseansside jooksul selgub. Ei ole harv juhus, kui vanema ärevus kandub lapsele, mistõttu vanema enese- ja meelekindlus ning rahulik meel on äärmiselt oluline. 

Mis on lasteaia roll?

Võimaldada ruum tundide läbiviimiseks

Tulemuste mõõtmine

Oluline osa on lastega toimuvate muutuste mõõtmine rakendatavate ülesannete tulemusel, mistõttu mõõdetakse võimekusi nii programmi sisenedes, vahepeal kui selle lõppedes. Mõõtmiseks kasutatakse

  • ajalisi mõõtmisi (nt rahusolekus püsimise ajaline muutus, pillimängule keskendumise ajaline muutus jms)
  • vanemapoolne hindamine küsimustiku baasil programmi sisenedes ja väljudes
  • terapeudi kirjeldused muutuste osas 

Isikuandmete töötlemine

Tundides osalemiseks töödeldakse registreerimislehel toodud andmeid ning seansside käigus kogutud andmeid eesmärgiga pakkuda lapsele tema vajadustest ja eripäradest lähtuvat lähenemist. Kõiki selliseid andmeid töödeldakse anonümiseeritult ehk kasutades ainult terapeudile teada olevat koodi.