Oleme pühendunud laste, noorte ja täiskasvanute toetamisele rakendades terviklikku lähenemist. MTÜ eesmärgiks on tuua kvaliteetsed ning laiapõhjalised vaimse tervise teenused kogukonnateenustena kodu lähedale.

Mida ja miks me teeme?
Eesti Inimarengu aruanne, Vaimse Tervise roheline raamat jt toovad välja vaimse tervise püramiidi, milles on oluline osa kogukonnateenustel. MTÜ Ojaveere missiooniks on anda endast parim, et tuua kvaliteetsed ja laiapõhjalised vaimse tervise teenused inimesele kodule lähedale, kogukonda.
Panustame ka püramiidi esimese astme -eneseabi võimekuse tõstmisele kogukonna elanikes. Korraldame koolitusi ja õpetubasid erinevate vaimset tervist toetavate tehnikate ja oskuste õpetamiseks, et inimene ise, oskaks ennast toetada, ennast märgata ja aidata ning omaks ka julgust pöörduda spetsialisti poole, kui eneseabi oskustest jääb väheks.
Samuti lööme aktiivselt kaasa kogukondade vaimse tervise nimel tegutsevate organisatsioonide juures - toetame Omavalitsuste Liite arengukavade ja terviseprofiilide koostamisel, LEADER kogukonna strateegiadokumentide koostamist, koole lapsevanemate koolitamisel jms.

Terviklik vaade on meie jaoks lähenemine, kus klient on osa perest- ja pere ümber olevast tugisüsteemist. Ilma perekonna toetamiseta on terapeutiliselt võimalik saavutada tulemusi osaliselt.  Kui kliendiks on laps, on eriti oluline tugi ja muutused ka last ümbritsevas keskkonnas. Ja lapse osas pöörduvad ju ikka terapeudi poole mures lapsevanemad – esmane tähelepanu ja ressurss on alati suunatud vanematel just laste toetamiseks. Ning vanem ise jääb tähelepanu ja toetuseta. Püüame seda vältida ning toetada kogu peresüsteemi.
Ka täiskasvanud kliendi puhul tuleb arvesse võtta, millises keskkonnas ta toimib, mis või kes on tema seisundi mõjutajad. Ja nii nagu lastegi puhul on ka täiskasvanu pärit oma perest, oma vanematest, mistõttu võimalusel kaasame ka täiskasvanute puhul kliendi toetamisse tema perekonna.

Meie keskuse klientidele koostatakse sekkumiskava. Kui kliendiks on laps, lähtub kava lapse ja pere ühistest vajadustest. Valime ja pakume kõigist meie teenustest just need, mis oleks optimaalsemad ja asjakohasemad. 

Meeskonnaliikmete vahel, kes kliendiga tegelevad, toimub pidev infovahetus, et vältida killustumist. Me ei taha, et klient tunneks, et peab sama juttu rääkima mitmele inimesele, mistõttu oleme loonud meeskonnasisese efektiivse infovahetuse protsessi. Lisaks jälgime ka terapeutilise suhte kvaliteeti. Teame ja mõistame, et kõik ei sobi kõigiga. Vajadusel vahetame terapeuti ja teeme sekkumiskavas muudatused, et kõik sekkumised oleksid eesmärgistatud ja efektiivsed.

Meie teenuste maksumus sisaldab laste puhul ka regulaarset vanematele tagasiside andmist. Vanematel on võimalik osaleda koolitustel, mida oma keskuse klientidele pakume. 

Ootame enda juurde lapsi, noori ja täiskasvanuid, kes vajavad tuge ja abi. Diagnoosist peame olulisemaks vajadusi. Eriliste laste osas teame, kui raske võib olla leida kooliväliseid tegevusi erilistele lastele - kõik meie grupiteraapiad ja teraapiliste tegevuste võimalused on sobilikud abivajavatele lastele (nii HEV diagnoosiga kui vajaduspõhiselt) ja peredele. Sealjuures pakume ka spetsiaalselt muusika- ja pilliõpet erilistele lastele, kellel tavalises haridussüsteemis selleks võimalust ei ole.

Lapsevanematelt ootame valmisolekut osaleda ka ise teraapiaprotsessis (nii lapsega koos kui individuaalselt), kui selleks on vajadus. Me ei usu sellesse, et last on võimalik "korda teha" ilma vanemate poolse panustamiseta. 
Meie klientide hulgas on:

Väikelapsed ja noored lapsevanemad

 • Vanema ja lapse kontakti loomine ja arendamine
 • Imiku ja väikelapse arengu psüühiline toetamine

Lapsed

 • Downi sündroomiga lapsed            
 • Reti sündroomiga lapsed
 • Autismispektrihäirega lapsed
 • Aktiivsus- ja tähelepanu häirega lapsed
 • Traumeeritud lapsed (lein, väärkohtlemine, läbielamine)

Noored

 • ·Autismispektrihäirega noored
 • Aktiivsus- ja tähelepanu häirega noored
 • Enesehävitusliku käitumisega noored
 • Ärevushäirega ja sotsiaalse ärevusega noored
 • Traumeeritud lapsed (lein, väärkohtlemine, läbielamine)

Täiskasvanud

 • Sotsiaalne toimimine ja aktiivsus
 • Psüühilised erivajadused
 • Trauma ja keerulised suhted